Schaken met KC een kernsport

Vandaag staat het volgende artikel in het Haarlems Dagblad. We zijn ontzettend blij met deze ontwikkeling! Haarlem wordt een echte schaakstad.

Extra geld naar talent in acht Haarlemse kernsporten

 

De stad heeft er per 1  ja­nu­a­ri 2018 twee nieu­we zo­ge­naam­de kern­spor­ten bij.

 

De ka­ra­te­af­de­ling van Ke­nam­ju en de Schaak­ver­e­ni­ging Ken­ne­mer Com­bi­na­tie wor­den dan toe­ge­voegd aan de lijst waar­op nu al de zes na­men staan van honk­bal (DSS, Kin­heim), soft­bal (Sparks, Olym­pia, DSS), judo (Ke­nam­ju), tur­nen (Bato), bad­min­ton (Duin­wij­ck) en schaat­sen (Re­gi­o­naal Trai­nings­cen­trum).

 

Via de pro­gram­ma­be­gro­ting 2018-2022 van de ge­meen­te Haar­lem is het to­taal be­schik­ba­re jaar­bud­get na­me­lijk ver­hoogd met 18.000 tot 65.000 euro. Om tot kern­sport te wor­den ver­he­ven moet een sport vol­doen aan meer­de­re cri­te­ria. Het gaat met name om de vraag hoe de ta­len­t­ont­wik­ke­ling is in­ge­bed in or­ga­ni­sa­tie en be­leid van een sport­club en hoe het pres­ta­tie­ni­veau na­ti­o­naal en in­ter­na­ti­o­naal is. De vecht­spor­ters en de denk­spor­ters ble­ken hier­aan te vol­doen.

 

De ka­ra­te­ka's haal­den vol­op in­di­vi­du­e­le prij­zen in bin­nen- en bui­ten­land en wer­den Ne­der­lands kam­pi­oen bij de man­nen se­ni­o­ren. De scha­kers wa­ren ook de bes­ten van Ne­der­land en won­nen te­vens de na­ti­o­na­le be­ker. De Stich­ting Top­sport Ken­ne­mer­land krijgt 5000 euro.

 

De acht kern­spor­ten kun­nen elk 6.000 euro te­ge­moet zien en honk­bal, judo en schaat­sen krij­gen nog eens 1500 euro als ex­tra fi­nan­ciële on­der­steu­ning voor hun Re­gi­o­na­le Trai­nings­cen­tra (RTC). Bin­nen een RTC trai­nen ta­len­ten van ver­schil­len­de clubs in hun sport on­der re­gie van NOC-NSF. Na­ge­dacht wordt over de op­rich­ting van een re­gi­o­na­le soft­bal­school.

Onderwerp: